Národní program paliativní péče je platformou, na které chceme rozvíjet spolupráci s orgány státní správy i dalšími organizacemi, sdruženími a iniciativami, které se s vizemi a cíli národního plánu ztotožňují. Jednotlivé úkoly představují oblasti Národního akčního plánu paliativní péče, které je třeba na odborných či politických platformách rozpracovat a dílčími projekty skládat mozaiku síťového koncepčního rozvoje paliativní péče v českém zdravotním a sociálním systému.

Vize

Dostupnost paliativní péče

Ve všech segmentech zdravotního a sociálního systému v ČR je každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi dostupná kvalitní paliativní péče.

Podpora rodinám

Rodinám a blízkým, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, je dostupná adekvátní psychologická a sociální podpora.

Možnost volby

Každý občan/pacient má reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života.

CÍLE

 • Pregraduální vzdělávací program na zdravotních školách a lékařských fakultách umožní získat dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti obecné paliativní péče o nevyléčitelně nemocné.
 • Postgraduální vzdělávání lékařů a specializační vzdělávání sester umožní získat dostatečné znalosti a dovednosti v obecné paliativní péči v rámci příslušných oborů a odborností.
 • Je rozvinut a dostupný fungující systém specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína.
 • Je rozvinut a dostupný fungující systém specializačního vzdělávání v paliativní péči pro sociální pracovníky, psychology a pastorační pracovníky.
 • Zdravotníci a nezdravotničtí pracovníci všech odborností poskytují nevyléčitelně nemocným pacientům obecnou paliativní péči v rámci svých oborů a kompetencí.
 • Je vybudována síť ambulantních, mobilních a lůžkových zařízení specializované paliativní péče, a to na regionální i celostátní úrovni.
 • Je nastaven adekvátní způsob úhrady ambulantní, mobilní a lůžkové specializované paliativní péče (včetně lůžkových hospiců), kryjící reálné náklady na zdravotnickou a sociální část komplexní paliativní péče.
 • Je vytvořen jednotný systém hodnocení efektivity a kvality obecné i specializované paliativní péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních.
 • Je vytvořen legislativní rámec, který pacientům umožňuje formulovat právně závazný plán paliativní péče v závěru života, včetně rozhodnutí o nevyužití některých život prodlužujících metod (institut dříve vysloveného přání).
 • Na lékařských fakultách, výzkumných a klinických pracovištích paliativní medicíny je rozvíjen základní i aplikovaný výzkum, s cílem systematického budování znalostní databáze oboru paliativní péče.
 • Témata paliativní péče jsou reflektována ve výzvách státních i nestátních grantových agentur.
 • Je navázána mezinárodní spolupráce ve výzkumné činnosti i sdílení modelů dobré praxe.
 • Veřejnost zná cíle a náplň paliativní péče jako nedílné součásti systému zdravotní a sociální péče.
   

ÚKOLY

 • Vypracovat analýzu potřeby paliativní péče v ČR, a to z hlediska hlavních diagnóz, trvání onemocnění, prevalence symptomů a struktury potřebné paliativní péče.
 • Dokončit pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče, provést jeho vyhodnocení a implementovat tento typ péče do systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce lůžkové hospicové péče, která by definovala postavení a roli lůžkových hospiců v systému poskytovatelů specializované paliativní péče.
 • Zahájit budování sítě ambulancí paliativní medicíny a sítě zařízení MSPP.
 • Vytvořit metodiku pro poskytování specializované paliativní péče v nemocničním prostředí (lůžková oddělení paliativní péče a konziliární paliativní týmy) a realizovat pilotní studie efektivity těchto služeb.
 • Implementace paliativní medicíny a paliativní péče do pregraduálního kurikula lékařů a sester a docílit povinné výuky alespoň jednoho semestru paliativní medicíny na všech lékařských fakultách v ČR.
 • Pokračování a rozvoj specializačního lékařského vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína.
 • Rozvoj akreditovaného specializačního vzdělávání sester v oboru paliativní péče - každoročně otevíraný kurz v Praze a Brně.
 • Rozvoj specializačního vzdělávání v tématech paliativní péče pro sociální pracovníky, psychology a pastorační pracovníky.
 • Systematické informování veřejnosti a probíhající veřejná diskuse zahrnující témata nevyléčitelné nemoci, kvalita života, umírání a možnosti moderní paliativní péče.
 • V průběhu roku 2016 vypracovat dodatek k NPPP v podobě akčního plánu, který bude obsahovat harmonogram plnění výše uvedených úkolů a jmenování zodpovědných osob a institucí k jednotlivým tematickým oblastem.

Národní program paliativní péče podporují


22.února 2016 podpořil Národní program paliativní péče prezident Miloš Zeman.
Spolupracujeme

Staňte se podporovateli